Smart Pattaya Available on the
บ่อตกปลา ผู้ใหญ่วิรัตน์
ที่บ่อนี้ตกปลาสนุกอาหารอร่อย บึงขนาด 3 ไร่ในบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมปลาหลากหลายพันธ์ ทั้งปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลาจาระเม็ด ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาแรด ปลาตะเพียน ฯลฯ ค่าเช่าบ่อ 60 บาท แถมปลาที่ตกได้ 1 กิโลฯ หรือจะนำปลาที่ตกได้มาให้ทำอาหาร ทุกเมนูราคาเดียว 100 บาทต่อกิโลฯ